Pravo na korišćenje premije za mleko

05.05.2022. | Preporuke


Pravo na korišćenje premije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi, ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstava za proizvedeno i isporučeno mleko.


Za premiju za kravlje mleko isporučilac mleka mora da preda najmanje 3.000 litara kravljeg mleka po kvartalu, odnosno najmanje 1.500 litara kravljeg mleka po kvartalu proizvedenog na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, utvrđenog u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.


Zahtev za premiju isporučilac može da podnese neposredno ili preko pravnog lica odnosno preduzetnika.


Pogledajte trenutni pravilnik:

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2013/28/1/reg